تحقیق کاربرد خط و خوشنویسی در معماری

دانلود تحقیق کاربرد خط و خوشنویسی در معماری ۳۹ ص فرمت WORD

توضیحات

تحقیق کاربرد خط و خوشنویسی در معماری

دانلود تحقیق کاربرد خط و خوشنویسی در معماری ۳۹ ص فرمت WORD
فهرست مطالب

مقدمه : 3
افسانه پیدایش خط: 3
آغاز و مراحل تطور خط 4
الف ) خطوط تصویری: …….. 4
ب ) خط هیروكلیف: 4
ج ) استفاده از شناسه ها: 5
د ) تبدیل تصویر به هجا: 5
كتیبه ها: 6
الف ) كتبه های غیر منقول مستقل؛ 6
ب ) كتیبه های غیر منقول وابسته به اثر ( معماری ): 6
خوشنويسي در هنر ، معماري اسلامي و مساجد 6
الف: خط تصویری 13
ب:خط مفهوم نگار 13
پ:خط هجایی 13
ت: خط الفبایی 13
خط کوفی 14
الف:خط کوفی تحریری 15
ب: کوفی بنایی یا معلقی 15
پ: کوفی تزئینی 15
خطوط شش گانه: 15
1 :خط محقق 15
2: خط ریحان 16
3:خط ثلث 16
4:خط نسخ 16
5: توقیع 16
6:رقاع 16
خطوط ایرانی 17
الف: خط تعلیق 17
ب: خط نستعلیق 17
پ:شکسته نستعلیق یا خط شکسته 17
خطوط تفننی 17
الف: خط طغرا 18
ب: مثنی 18
پ: خط معما 18
ت:سیاه مشق: 18
«خوشنويسی»؛ عنصری هويت‌بخش در معماری سرزمين‌های اسلامی 18
ديدگاه مرسوم در دنيا راجع به معماری اسلامی 19
نقش هنر خوشنويسی در معماری برخاسته از فرهنگ اسلام 20
علت احتراز متفكران كشور از به كاربردن عنوان معماری اسلامی 21
علت مشكل‌بودن تفكيك عرصه فرهنگ، باورها و محيط در معماری اسلامی 22
كاربرد خطوط مختلف در جايگاه خاص خود در هنر خوشنويسی و معماری 23
وجوه اشتراك معماری كه در بستر فرهنگ اسلام پديد آمده با ساير معماری‌ها 24
علت استفاده از هندسه در معماری برخاسته از فرهنگ اسلام 24
خط كوفی و كاربرد آن در معماری برخاسته از فرهنگ اسلام 26
آهسته ازکنار 27
خانه آکیل سامی 28
تئاتر روستای گورنای جدید 28
طراحی برای گورنا 29
تجلی نام‏«امیرالمؤمنین علی(ع)»در معماری اسلامی 30
1. کتیبه 31
منابع : 39

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود تحقیق کاربرد خوشنویسی معماری

تحقیق کاربرد خط و خوشنویسی در معماری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

335 کیلوبایت

تعداد صفحات

29

فرمت فایل اصلی

docx

فرمت فایل دانلودی

.doc