پاوپوینت در مورد انگیزش

18.000 تومان

دانلود پاوپوینت در مورد شناخت انگيزش :براي اينكه مديران دركارخود موفق باشند ، بايد بتوانند تشخيص دهند كه افراد با چه انگيزه اي وظايف خودراانجام مي دهند ؛ اگرچه برخي رفتارهاي انسان تصادفي وازروي احساسات وناشي ازواكنشهاي غيرارادي است ، امابيشترآنها هدفمند وانگيزه آنها ارضاي نيازهاي فر

توضیحات

خرید پاوپوینت در مورد انگیزش دانلود

مقدمه:براي اينكه مديران دركارخود موفق باشند ، بايد بتوانند تشخيص دهند كه افراد با چه انگيزه اي وظايف خودراانجام مي دهند ؛ اگرچه برخي رفتارهاي انسان تصادفي وازروي احساسات وناشي ازواكنشهاي غيرارادي است ، امابيشترآنها هدفمند وانگيزه آنها ارضاي نيازهاي فرد است ؛ بااينكه نيازهاي كاركنان هميشه بانيازهاي سازمان همسونيستند ، مديربهترين كسي است كه مي تواند باشناخت نيازهاي كاركنان وجهت دادن آنها به سوي نيازهاي سازماني ، ميان اين دومجموعه هماهنگي برقراركند .فهرست مطالب:شناخت انگيزه وموفقيت مديرانطبقه بندي نيازهاعوامل موفقيت سازمانيفرآيند انگيزشتعاريف انگيزش اجزاء يا خصوصيات انگيزشنيرو زايي هدايت كردن مداومت انگيزه و رفتار:انگيزه و هدف:قدرت انگيزه هاتغيير در قدرت انگيزه : نظريه هاي ابتدايي انگيزش :الگوی سنتی :الگوی روابط انسانی:الگوی منابع انسانی:نظريه های معاصر انگيزش1- نظريه هاي محتوايي :2- نظريه هاي فرآيندي :مهمترين تئوريهای محتوايی انگيزشسلسله مراتب نيازهاي مازلوفرضيه هاي اساسي :1- نيازهاي زيستي ( فيزيولوژيكي ) :ايمني : اجتماعي : احترام : نيازهاي شناختي :نياز به زيبايي شناسي :نيازهاي خوديابي :نظريه اي ، آر ، جيتفاوت اساسي نظريه مازلو با نظريه آلدرفر:تئوری نیازهای اکتسابی مک کله لندنظريه دوعاملي انگيزشرضايت شغلینارضايتی شغلیمقايسه نظريه های انگيزشی مازلو و هرزبرگ 2 – نظريه هاي فرآيندي :مهمترين تئوريهای فرايندي انگيزشتئوری تعيين هدفتئوری برابريتئوري انتظارنشانه های وجود انگيزه در سيستم

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

709 کیلوبایت

تعداد صفحات

51

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.rar