پاورپوینت پرورش قارچ

15.000 تومان

دانلود پاورپوینت پرورش قارچ:از نظر تاریخچه ،پرورش قارچ در ھاله ای از ابھام به سر برده.قبلاً از قارچ ھا به عنوان مواد توھم زا درفالگیری استفاده میکردندوقارچ راگوشت خدا می نامیدند،ولی بدون شک معلوم شده است که قارچ برنج که درچین تقریباًاز ٢٠٠٠ سال قبل با ساده ترین روش والھام از طبیعت برروی چوبدرختان ک

توضیحات

خرید پاورپوینت پرورش قارچ دانلود

مقدمه:از نظر تاریخچه ،پرورش قارچ در ھاله  ای از ابھام به سر برده.قبلاً از قارچ ھا به عنوان مواد توھم زا درفالگیری استفاده میکردندوقارچ راگوشت خدا می نامیدند،ولی بدون شک معلوم شده است که قارچ برنج که درچین تقریباًاز ٢٠٠٠ سال قبل با ساده ترین روش والھام از طبیعت برروی چوبدرختان کشت می شده است وتکنولوژی روش کاشت این قارچ ھا جزءھنرھای خیلی قدیمی ومحرمانھ ی این سرزمین ھا بوده است،فقط تاریخ مشخص درپرورش قارچ دکمه  ای بدست آمده استکه طبق آن کاشت این قارچ درحدود ٧٠٠ سال قبل ازمیلاد درحومه  ی پاریس بوسیلھ ی یک باغبان ناشناس فرانسوی صورت گرفت.کشت قارچ درگلخانه  ھا برای اولین بار درحدود سال ١٧۵۴ درسوئد ابداع شد وسپس به انگلستان وسایرنقاط اروپا گسترش یافت. درسال ١٩٠١ درایالات متحده یآمریکا،سالنھای استاندارد پرورش قارچ ساخته شد.توسعه تجربه ی تکنولوژی، ازیک سو ویاری جستن از دانشمندان ازسوی دیگرزمینه ی بوجود آمدن ایزوله ھای خالص-درنھایت تھیه ی بذر خالص -امکان تولید صنعتی قارچ را درسطح وسیع فراھم آورد ودرانستیتو پاستورفرانسه ،روش ھایعلمی کشت وجوانه زدن اسپور وتولید آسان درشرایط تبدیل ابداع نمودند وتا سال ١٩٠۵ به صورت یک راز دراختیار انستیتوپاستور باقی ماند.فهرست مطالب:مقدمهتھیه ی بذر قارچپروتئیناهمیت قارج در رژیم غذاییقارچ ھای خوراکی مصرفیسالن کشت وپرورشروش تھیه ی بذر قارچزمین مورد نیاز طرحساختمانمحوطهماشین آلات وتجهیزاتتجهیزات دفتريتأسیساتسرمایه ثابتسوخت و انرژيپرسنلسوخت و انرژيهزینه کلخرید مواد اولیه به ظرفیت 200 تن قارچ صدفی و دکمه اي در سالفروشسرمایه در گردشسرما یه گذاري کلمنابع

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,537 کیلوبایت

تعداد صفحات

35

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.rar