پاورپوینت سبک شناسی (2) نثر

25.000 تومان

دانلود پاوپوینت سبک شناسی (2) نثر:هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد.

توضیحات

خرید پاورپوینت سبک شناسی (2) نثر دانلود

مقدمه:هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به  نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد. فهرست مطالب:فصل اولنثر مرسل(دوره سامانیان)مقدمه ای بر دوره های نثر1نثر مرسل (معادل سبک خراسانی)نثر بینابیننثر فنیمقدمه ای بر دوره های نثر 2-نثر مصنوع یا صنعتی: نثر صنعتی و ساده-نثر ساده: -نثر ساده معیوب-نثر جدید(نثر نثر مردمی دوره مشروطه -نثر قائم مقام و تجدید حیاتمقدمه ای بر دوره های نثر3ادوار سبکی از جنبه سبک شناسینثر مرسلنثر فنی      نثر موزوناقسام نثر موزون یا مسجع:تقسیم بندی «رنه ولک»و«اوستین وارن» از انواع ادبیفصل اول (نثر مرسل)نام های دیگر نثر مرسلنثرهای بازمانده از دوره سامانیمقدمه شاهنامه ابومنصوری:ترجمه تاریخ طبریویژگی ادبی وسبکی تاریخ طبریترجمه تفسیر طبری 1مختصات کهن ترجمه تفسیر طبری1مختصات کهن ترجمه تفسیر طبری2هدایة المتعلمین فی الطبویژگی های نثر کتاب هدایة المتعلمینحدود العالم من المشرق الی المغربتفسیر پاکنور العلوم:الابنیه عن حقایق الادویه:تفسیر کمبریج:ویژگی های ادبی عصر سامانیان1مختصات فکری دوره سامانیدوره غزنوی عوامل مهم تغییر سبک در دوره غزنویآثار معروف دوره غزنویفصل دومنثر بینابینعلل وجودی نثر بینابین:فصل سومنثر موزوننثر موزون مرسل نثر موزون فنیفصل چهارم عصر سلجوقی،نثرفنیانواع نثر فنیبرخی از مختصات نثر فنیکلیله و دمنهدلایل توجه به کلیله  در طی تاریخ:ترسل و منشآتمختصات کتاب التوسل الی الترسلمقامه نویسی1معنا و مفهوم واژه«مقامه»«کتب تاریخی به نثر فنی»فصل پنجمنثر ساده و بینابین قرن ششمکتاب های مهم (با سبک نثر ساده)در قرن ششمآثار نثر بینابین در قرن ششمفصل ششمدو جریان ادبی در قرن ششمتمایل به زبان و ادب عربیتزیین و آرایه بندیچند اثر فنی قرن ششمفصل هفتمادامه نثر فنی در قرن هفتمآثار تاریخی (نثر فنی) در قرن هفتمفصل هشتمامتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتماقسام نثر موزون یا مسجعفصل نهمهم مرسل هم فنیبرخی از آثار(مرسل و فنی)قرن نهمفصل دهماثرات حمله مغولفصل یازدهمکتب تاریخی ساده قرن هشتمفصل دوازدهمکتب ادبی و عرفانی قرن هشتمفصل سیزدهمنثر در قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)برخی از ویژگی های ادبی قرن نهمجریانات مهم فرهنگی در قرن نهمحرکت به سوی ساده نویسی:رواج تاریخ نویسیرواج لغات ترکیسقوط ادب عرب:تنزل تحقیق و تتبع:کتب ادبی قرن نهم1فصل چهاردهمنثر دوره صفویه(از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم)مقدمه ای درباره ویژگی های عمومی دوره صفویه1جریانات مهم دوره صفویهاوضاع و ویژگی های نثر دوره صفویه1آثار ادبی تألیف شده در هند کتب تاریخی عصر صفویهتذکرة نویسی1فرهنگ نویسیدساتیر(لغات جعلی)کتب مذهبی شیعه1چند رمان قدیمی  منثورداستان های دوره صفویترجمه مهابهاراتترجمه رامایانافصل پانزدهماز میانه قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم(عصر قاجار)آثار مهم ادبی دوره افشاریه و زندیهنثر نویسان مهم دوره قاجار نثر دوره مشروطه1نویسندگان معروف دوره مشروطه1فصل شانزدهمنثر دوره معاصرداستان نویسی نثر تحقیقی یا دانشگاهیمقاله نویسی

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,140 کیلوبایت

تعداد صفحات

186

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt