پاورپوینت درمورد روش تیتراسیون فرمل

10.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد روش تیتراسیون فرمل:اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سودکه برای 25 مي

توضیحات

خرید پاورپوینت درمورد روش تیتراسیون فرمل دانلود

تعريف عیار  پروتئين:اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سودکه برای 25 ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.فهرست مطالب:تعريف عیار  پروتئينوسائل لازم برای آزمايشمعرف های لازم برای آزمايش:مشخصات نمونه مورد آزمايش:طرز عمل:الف)تهيه رنگ استاندارد:ب)تيتراسيون:دقت آزمايش:علل اصلی اشتباه در عمل:علل اصلی که ممکن است موجب اشتباه در عمل گردند عبارتند از:روش نصب رنگ:اصول آزمايش:رنگهای مورد استفاده:رنگهايي که معمولاً در اين روش مورد استفاده قرار ميگيرند عبارتند از:شرائط انجام آزمايش:نگهداری نمونه ها:الف)سياه آميدو(طريقه Raadsveld).روشهای آزمايش:وسائل لازم برای آزمايش:معرفهای لازم برای آزمايش:محلول رنگ و تامپون:طرز عمل:معرفهای لازم برای آزمايش:محلول Orange – G:طرز عملتنظيم رابطه بين دانسيته اوپتيک محلول و مقدار پروتئينها:محاسبه ظرفيت نصب رنگ:محلول رنگی-غلظت رنگ در مايع تامپونمقايسه روشهای سياه آميدو و Orange – G:تعيين مقدار کازئين شير(روش استاندارد بين المللی):موارد استعمال آزمايش:اصول آزمايش:وسائل لازم برای آزمايش(رسوب دادن کازئين):معرفهای لازم برای آزمايش (رسوب دادن کازئين)طرز عمل: آزمايش شاهد:نتيجه گيری:دقت آزمايش:تعيين مقدار آلبومين:تعيين مقدار ازت غير پروتئينی:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

29,209 کیلوبایت

تعداد صفحات

42

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt