پاورپوینت درمورد تاريخ زبان فارسي

25.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد تاريخ زبان فارسي:زبان امري اجتماعي و وسيله‌اي است براي برطرف كردن نياز افراد جامعه به برقراري ارتباط با يكديگر و تفهيم و تفاهم.

توضیحات

خرید پاورپوینت درمورد تاريخ زبان فارسي دانلود

پیشگفتار:معرفي و راهنمايي كلي طرح درس «تاريخ زبان فارسي» و جايگاه آن در ميان درسهاي ديگر: هدف كلي اين درس آشنايي با تاريخ تحول زبان و بررسي دوره‌هاي تاريخي زبان فارسي در سه دورة مستقل فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي جديد (نو).در اين درس با بررسي و مقايسة‌ زبانهاي ايران قبل از اسلام و تحولات آنها و  چگونگي تحول و پيدايش فارسي بعد از اسلام بررسي مي‌شود.مقدمه:زبان امري اجتماعي و وسيله‌اي است براي برطرف كردن نياز افراد جامعه به برقراري ارتباط با يكديگر و تفهيم و تفاهم.تغييراتي كه در زبان رخ مي‌دهد تصادفي و اتفاقي نيست بلكه تابع قوانين و قواعد معيني است و به همين دليل، با اينكه هر زباني از صورت اصلي خود بسيار دور شده است، مي‌توان رابطة آن را با اصل و با زبانهاي ديگري كه از آن منشعب شده‌اند تشخيص داد. زبان مانند يك امر طبيعي به طريقي مشخص تحول و تكامل مي‌يابد و به‌همين دليل بايد دانست كه تغيير يا دور شدن يك صورت زباني از اصل و صورت قديمي خطا و غلط شمرده نمي‌شود بلكه معلول رويدادهاي اجتناب‌ناپذير زمان است. در دورة باستان هر اسم به هشت حالت مختلف صرف مي‌شد و علايم صرفي نيز تكواژهايي پاياني بود كه به واژة ساده مي‌پيوست. در فارسي جديد، با حذف تكواژهاي پاياني، نه تنها نظام صرف اسامي به كلي از بين‌رفته بلكه ساخت جنس دستوري و شمار مثني نيز از دستگاه زبان خارج شده است. دگرگوني ديگري كه در فارسي جديد مشاهده مي‌شود، تغيير ترتيب اجزاي جمله است. به‌عبارت ديگر، قواعد نحوي و روابط همنشيني در دستگاه اين زبان از دورة باستان تا دورة جديد تحول يافته است. هر زباني در هر زمان در حال تحول است و از جهات مختلفي تغيير مي‌كند. آواها و شيوة تركيب آنها با وضع پيشين تفاوت مي‌كند و آواهايي جديد با قوانين واج‌آرايي نويني در زبان معمول مي‌شود. فهرست مطالب:علل و عوامل دگرگوني زبان را مي‌توان در دو عنوان كلي دسته‌بندي كرد:1. علل خارجي يا برون‌زباني2. علل داخلي يا درون‌زباني انواع زبانهازبانهاي تك‌هجايي (monosyllabic languages)زبانهاي پيوندي (agglutinating languages)زبانهاي تصريفي (flexional languages)زبانهاي منفردتحولات تاريخي هر زبان از جهات مختلفي صورت مي‌گيرد از جمله:1. اصوات و واجهاي زبان2. نظام يا دستگاه صرفي و نحوي زبان3. واژگان زبانمي‌توان تحولات تاريخي زبانهاي ايراني را به سه دوره مهم به شرح زير تقسيم كرد:1. دورة باستان2. دورة‌ ميانه3. دورة‌ جديدزبان سكاييزبان ماديفارسي باستانخط ميخي فارسي باستانزبان اوستاييزبان‌شناسان آثار زبان اوستايي را به دو بخش به شرح زير تقسيم كرده‌اند:1. اوستاي متقدم يا «گاهاني»2.اوستاي متأخّرخط اوستاييخط عيلامي زبان عيلامي زبان اكدي خط اكدي زبان آرامیزبانهاي ايراني ميانهزبان سغدي ميانهآثار بازمانده از زبان سغدي ميانه را مي‌توان بنابر مضمون آنها به چهار قمستتقسيم كرد: 1. آثار سغدي مانوي2. آثار سغدي بودايي3. آثار سغدي مسيحي4. آثار سغدي غيردينيخط سغدي زبان خوارزمي ميانهزبان بلخيزبان ايراني ميانة غربي شمالي زبان ايراني ميانة غربي جنوبي تدسكوزبان پهلوي زبان پارتيخط پهلويهزوارشخط مانويمهمترين آثار مانوي آثار بازمانده از فارسي ميانهمهمترين سنگ‌نوشته‌هاي عصر ساساني عبارت‌اند از:.1 كتيبة اردشير بابكان در نقش رستم2. كتيبة شاپور اول در نقش رستم (كعبة زردشت)3. كتيبة شاپور اول در نقش رجب4. كتيبة شاپور اول در حاجي‌آباد5. كتيبة نرسي در پايكولي (ناحيه‌اي ميان قصرشيرين و سليمانية عراق)6. كتيبة هرمز در نقش رستم اندرزنامه‌ها

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

949 کیلوبایت

تعداد صفحات

179

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt