پاورپوینت آشنايي با مديريت دانش

22.000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنايي با مديريت دانش:در طي اين نسل، بسياري از اقدامات بر تعريف مديريت دانش، بررسي فوايد بالقوه مديريت دانش براي تجارت و طراحي پروژه هاي تخصصي مديريت دانش مبتني بود. (1990-1995) بسياري از سازمان ها پست هاي جديد سازماني براي مديريت دانش درنظر گرفتند از جمله مدير ارشد دانش. (1996)

توضیحات

خرید پاورپوینت آشنايي با مديريت دانش دانلود

مقدمه:در طي اين نسل، بسياري از اقدامات بر تعريف مديريت دانش، بررسي فوايد بالقوه مديريت دانش براي تجارت و طراحي پروژه هاي تخصصي مديريت دانش مبتني بود. (1990-1995) بسياري از سازمان ها پست هاي جديد سازماني براي مديريت دانش درنظر گرفتند از جمله مدير ارشد دانش. (1996) نسل سوم مديريت دانش اکنون در حال پديدار شدن با روشهاي جديد و نتايج جديد است. تفاوت با ديگر نسل هاي مديريت دانش اين است که نسل سوم مديريت دانش با فلسفه سازمان، استراتژي، اهداف، شيوه ها، نظامها و رويه هاي سازماني يکپارچه شده و تبديل به کار روزانه کارکنان و محرک براي آنها شده است.فهرست مطالب:تاريخچه مديريت دانشآشنايي كلي با مديريت دانشفرايندهاي مديريت دانشساير موارد مرتبط با مديريت دانشطبقه بندي نسل هاي مديريت دانشنمونه اي از تحقيقات انجام شده در حوزه مديريت دانشمفهوم دانشتعريف دانشداده – اطلاعات – دانش – خردسلسله‌مراتب دانشمديريت دانشمروري بر مديريت دانشچند نكته در مديريت دانشفرايندهاي مديريت دانشچرخه دانشفرايندهاي مديريت دانشمدل پروبستشناسايي دانش                                كسب دانش – اكتساب دانش                توسعه دانش                                     اشتراك و توزيع  دانش       بهره‌گيري از دانش                                 نگهداري دانش دانش                                 طغيان اطلاعاتكسب دانش از منابع داخلي پنج گروه عمده براي نگهداري دانش ساير موارد مرتبط با مديريت دانشهدف عمده مديريت دانشفوايد مديريت دانشدسته بندي دانشدانش صريح:دانش ضمنيالگوهاي خلق دانش از ديدگاه نوناکا و تاکوچي چالش اصلي در مديريت دانشتبديل دانش ضمني به دانش صريح استپنج مهارت عمده مورد نياز سازمان ها در راه توسعه و تقويت مديريت دانشمقوله بندي پروژه هاي مديريت دانش عوامل تاثير گذار بر مديريت دانشعوامل مديريتيعوامل  مرتبط با منابععوامل محيطي دسته بندي ديگر عوامل تاثير گذار بر مديريت دانش در سال 2000ترکيب مديريت دانش و نو آوريگذار به انقلاب دانشمناسب بودن مديريت دانش براي سازمان ها ازدو وجه قابل بررسي است. وجه اول: خيلي ساده استوجه دوم: بسيار مشکل نيز هستتاثيرات مديريت دانشدارايي هاي دانش چيست؟انواع دارايي هاي دانشدارايي هاي عيني دارايي هاي ذهني اصول ششگانه مديريت دانش (دانش مدار)چالش هاي آينده نوآوري منابع

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

855 کیلوبایت

تعداد صفحات

71

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.rar