پاورپوئینت اینترنت اشیاء و راز ماندگاری کسب وکارهای امروز و آینده

20.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد اینترنت اشیا:با گسترش پدیدهی “اینترنتِ اشیاء” ) Internet of Things (IoT)) ، گرفتاریها برای نوآوری در مدل کسبو کار هم افزایش یافتهاست. دیگر کامل کردن چارچوبهای شناختهشده و سادهسازی مدلهای پیاده شدهی کسب و کارهای موجود کافی نخواهد بود. کمپانیها امروزه برای بهره بردن از فرصتهای

توضیحات

خرید پاورپوئینت اینترنت اشیاء و راز ماندگاری کسب وکارهای امروز و آینده دانلود

قسمتی از متن:اینترنت اشیاء وکسب وکارچگونه اینترنت اشیاء مدلهای کسب و کار را تغییر میدهدبا گسترش پدیدهی “اینترنتِ اشیاء” ) Internet of Things (IoT)) ، گرفتاریها برای نوآوری در مدل کسبو کار هم افزایش یافتهاست. دیگر کامل کردن چارچوبهای شناختهشده و سادهسازی مدلهای پیاده شدهی کسب و کارهای موجود کافی نخواهد بود. کمپانیها امروزه برای بهره بردن از فرصتهای جدید ابر-محور( cloud-based) نیاز به بازبینی اساسی در اصول مربوط به ارزشآفرینی ) value creation) و ضبط ارزش( value capture) در کسب و کار خود دارند.”ارزشآفرینی قلب هر مدل کسب و کاری است”. ارزشآفرینی شامل انجام کلیهی فعالیتهایی است که درنهایت از یک سو منجر به افزایش ارزش محصول یا خدمات نزد مشتریان، و از سوی دیگر موجب افزایش تمایل خرید آنها نسبت به آن کالا یا خدمات میگردد. پیش از این، در شرکتهای تولیدی سنتی، ارزشآفرینی به معنای یافتن نیازهای پایدار مشتری و تولید راهحلهای مهندسیشده بود. به همین دلیل رقابت، تبدیل به جنگ بین ویژگیها و امکانات کالاها شدهبود؛ ولی امروز در هر صنف و صنعتی، زمانی که اثبات شد نوآوری در ویژگیها و امکانات محصولات یا خدمات بهطور مستمر در حال افزایش است، آنگاه رقابت به سمت جنگ قیمتها میرود و این ممکن است منجر به منسوخ و از رده خارجشدن کالاهایی گردد که در جنگ قیمتها رقابت را باختهاند. امروز، ۰۵۲ سال پس از آغاز انقلاب صنعتی، این الگو هر روز در مغازهی خردهفروشی لوازم الکترونیکی یا فروشگاه بزرگ محل زندگی شما اتفاق میافتد! )یعنی ابتدا با ورود کالایی با امکانات جدید، مشتریان به سمت آن متمایل میشوند، با افزایش اقبال مشتریان، کالاهای دیگر با اضافه کردن آن امکانات و ویژگیهای جدیدتر سعی در پس گرفتن بازار از کالای اول دارند. با افزایش کالاها با امکانات متعدد و تقریباً مشابه، قیمت نقش تعیینکننده را بازی خواهدکرد. و این باعث از رده خارج شدن بسیاری از محصولاتی که خیلی هم قدیمی نبودندمیگردد!(ما در دنیای بههم متصل امروز، کالاها دیگر به این راحتی منسوخشدنی نیستند. به لطف سیستمهای بهروزرسانی جدید )پیغامهای برنامههای کاربردی گوشیهای همراه و رایانه ها )نوتیفیکیشن ها(، ایمیل و …( امکانات وویژگیهای جدید محصولات یا خدمات مختلف بهطور منظم قابل ارسال به مشتریان و استفاده کنندگان آن خدمات است )مانند ابزارها و امکانات جدید اپلیکیشنهای گوشی همراه شما که هر از چندی با یک پیغام برای شما ارسال میگردند(. قابلیت پیگیری و رصد محصولات و خدمات در حال استفاده، امکان پاسخ مناسب بهرفتارهای مشتریان را فراهم میکند. و البته امروز، محصولاتی که قابلیت اتصال به محصولات دیگر دارند صاحبانکسب و کار را به سمت تحلیلهای جدید و خدماتی جدیدتر، بهمنظور پیشبینیهای اثربخش، بهینه ساختن فرآیند و تجربیات خدمات به مشتری هدایت میکنند. انواع گوناگونی از محصولات مصرفی و خدماتی، Philips Hue ( گرفته تا لامپهای هوشمند فیلیپس Nest) ( ترموستاتهای هوشمند شرکت نِستامکانات جدیدی را برای ارزشآفرینی بر اساس ،IFTTT)( و سرویس “اگر این پس آن” ایفت lightbulbs)فناوری “اینترنت اشیاء” برجسته میکند.در کمپانی مایکروسافت، UX Design) ( مدیر طراحی تجربهی کاربری ،Albert Shum)( آلبرت شاممیگوید:“مدلهای کسب و کار نقش مهمی در ایجاد و آفرینش تجربهی “ارزش” دارند. با اینترنت اشیاء، شما واقعاًمیتوانید چگونگی نگاهِ مشتری به یک تجربه را مشاهدهکنید؛ از لحظهای که او وارد فروشگاه میشود، زمانی کهمحصولی را میخرد تا هنگامی که از آن استفاده میکند و در نهایت متوجه شوید چه کار)های( بیشتری میتوانیدبرای آن محصول/خدمات انجام دهید و اضافه کردن چه ویژگی یا خدماتی میتواند تجربهی مشتری را تکرار ویا به آن عمری دوباره ببخشد؟”برای ایجاد فرصت گفتگو دربارهی گرفتاریهای بالقوهی تجاربِ بههم مرتبطِ بین طراحان، کارشناسان فناوری وفعالان کسب و کار، اخیراً آلبرت و گروهش در مایکروسافت مستندهای تصویری کوتاهی با عنوان “اتصال:سازندگان“، که گرایشات موجود در تعامل و تجربهی طراحی را کاوش میکند، منتشر کردهاند.درست مشابه ارزشآفرینی، وصل شدن به فناوری ابری یک طرز فکر جدیدی دربارهی بهرهبرداری و ضبط ارزش ایجاد میکند؛ کسب درآمد از ارزشِ آفریدهشده برای مشتری!در بسیاری از شرکتهای تولیدی، ضبط ارزش به همان سادگی یک قیمتگذاری درست برای بیشینهکردن سوداز فروش جداگانهی محصولات است. گاهی این کار با روشهای خلاقانهای انجام میپذیرد، مثل مدل “تیغ ودستهی تیغ” که توسط کمپانی ژیلت معروف شد. )در مدل “تیغ و دستهی تیغ” دو محصولِ به هم وابستهی یککمپانی یکی با قیمتی پایین، و یا حتی گاهی رایگان، و دیگری با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش میرسند.( در این کمپانیها، حاشیههای سود به میزانی بیشینه میشوند که کمپانی از قابلیتهای اصلی محصولات به عنوان اهرمی برای ارسال آنها به بازار استفاده میکند و در این حالت قادر است نقاط کلیدی زنجیرهی تامین را نیز کنترل کند؛ قابلیتهایی از قبیل هزینههای کالا، گواهی ثبت اختراعات یا قوت نام تجاری شرکت. در اینجا چند روشبرای تغییر دیدگاه سنتی دربارهی انجام توامان ارزشآفرینی و ضبط ارزش خلقشده نشان داده شدهاست:تفاوت ارزش آفرینی و ضبط ارزش در تفکر تولید فناوری اینترنت اشیاء و تفکر تولید سنتی با این حال، کسب درآمد در فضایی بههم متصل، به فروش فیزیکی محصولات محدود نمیشود. بعد از فروش اولیه محصولات، امکان دستیابی به جربانهای کسب درآمد دیگر نیز حاصل میشود؛ فرصتهایی نظیر خدمات ارزش-افزوده، حق اشتراک و برنامههای کاربردی )اپلیکیشنها(، که بهسادگی میتوانند از قیمت خرید اولیه نیزفراتر بروند. اخیراً رنی دیرستا ) Renee DiResta) ، یکی از آمرین حقوقی در شرکت O’Reilly AlphaTech Ventures ، در گفتوگویی اعلام کرد:“چیزهایی که درآمد تکرارشونده تولید میکنند برای سرمایهگذاران مخاطرهپذیر جذابترند. در غیر اینصورت،تکیه مدل تجاری کسب و کار بر این اساس خواهد بود که مشتریان آتی وفادارند و برای بازگشت و خریدمحصول بعدی نیز به قدر کافی قانع شدهاند.”همچنین، گزینههای نقاط کنترل نیز در اینترنت اشیاء افزایش مییابند. مشتریان بر اساس اطلاعاتی که در طول زمان بهدست میآورند، در کالاها یا خدماتی که در حال استفادهشان هستند شخصیسازیهایی اعمال میکنند واین ممکن است آنها را به “اسیرانی” در قفس آن محصولات تبدیل کند. اثرات شبکهای موجود نیز با افزایشکاربران آن محصولات بیشتر و بیشتر میگردد. با همان درجهی اهمیت، تلاش روز افزون شرکتها برای توسعه ی قابلیتهای اصلی محصولاتشان، تمرکز را از تاکید صرف بر روی قابلیتهای داخلی کسب و کار خود، به سمتشراکت و همکاری با یکدیگر تغییر میدهد؛ پس درک اینکه چگونه دیگران در این اکوسیستم تولید پول وثروت میکنند، برای کسب موفقیت در درازمدت حائز اهمیت میشود. زاک ساپالا ) Zach Supalla) ، مدیراجرایی Spark ( ارائهدهندهی یک بستر “متنباز” برای اینترنتِاشیاء(، میگوید:“با اینترنت اشیاء شما نمیتوانید یک کمپانی را در شرایط خلاء )بدون اثرگذاری و اثرپذیری بر/از اطراف( تصویرکنید. عمق بازار امروز بسیار بیشتر از محصولات سنتی گذشته است؛ باید تدبیری بیندیشید که در این بازار، چگونه محصولات خود را به پول تبدیل کنید و به این فکر کنید که چگونه با محصولات خود فرصت تولید و جمع آوری ارزش را از رقبا بگیرید.”اینترنت اشیاء چیست و چه کاربردهایی دارد.« امروزه فناوری جدیدی در آستانه ظهور است که با نام اینترنت اشیا Internet Of Things» شناخته شدهاست. تحلیلها بیانگر آن است که این فناوری نوین که به عنوان مرحلهایاصلی در سیر تکاملی فضای مجازیقلمداد شده است، علاوه بر آن که در آینده تمامی عرصههای زندگی بشر را تحت تاثیر قرار خواهد داد،کاربردهای فراوانی را نیز در عرصه نظامی خواهد داشت.فهرست مطالب:چگونه اینترنت اشیاء مدلهای کسب و کار را تغییر میدهد؟اینترنت اشیاء چیست و چه کاربردهایی دارد.؟اینترنت اشیا در خدمت کاربردهای نظامیمقایسه سربازان امروزی با نیروهای رزمی آیندهاینترنت اشیا و چالش حریم خصوصیاینترنت اشیا و چالش فرهنگیسه قانون مهم در اینترنت اشیاءقانون اول: انحصار ممکن نیست، مشارکت کنید:قانون دوم: فرصت ها می گذرد، عجله کنید:قانون سوم: ارزش در نوآوری است، آن را هدف قرار دهید:ارائه سرویس RFID سیار به عنوان تلفن همراه در اینترنت اشیامقدمهاینترنت اشیاءاستفاده از اینترنت اشیاء برای ارتشی کارآمدوضعیت کنونی اینترنت اشیاء در حوزه نظامیاختصاص ۵.۱ میلیارد دلار برای توسعه اینترنت اشیااگر به دنبال بازار پر سودی هستید از اینترنت اشیا غافل نشویدچشمانی برای اینترنت اشیاالگوریتمها چگونه بهجای ما تصمیمگیری میکنندالگوریتمهاایجاد ارزش کسب و کار با توسعه اینترنت اشیاراهی برای ایجاد پیوندهای میان سازمانیهمکاری با رقباهمکاری با دولتهمکاری با استعدادهای برتر سایر سازمانهاتوصیه هایی برای مدیرانتقویت مهارتهای تحلیلی:آمادگی برای به اشتراک گذاری:آمادگی برای ورود به بازار:کاربردهای اینترنت اشیا در تجارت-ارتباط- کنترل و خودکارسازی-صرفهجویی در هزینه هاواژه اشیا دراینترنت اشیا به چه معنا است؟ » ساده سازی دستی یا راه اندازی خودکارراه اندازی خودکار حسگرخودکارسازی امنیت محصولاینترنت اشیا به کمک حادثه دیدگان میآیداینترنت اشیا برای ارتباطات مناطق حادثه دیدهاستفاده از SDN برای کمک به IoT در زمان حادثهشبکههای مش برای تسکین فاجعهاینترنت اشیا، پلتفرمی به وسعت یک سیارههوشمندی دستگاهها یا دستگاههای هوشمند؟کابوسی دوستداشتنی؛ اینترنت اشیا در برابر جهان!اینترنت اشیا تا سال ۰۲۰۲ به میلیونها طراح نیاز داردروند تصاعدی تقاضا برای طراحان اینترنت اشیا-0 ادغام رو به جلو و توسعه در باطن۰- توسعه سریعتر-1 تجربیات پیچیده تر کاربرزبانهای برنامه نویسی اینترنت اشیازبان Cسی پلاس پلاسجاواجاوا اسکریپتپایتونGoRustParasailB#Assemblerنگاهی به آمارهااینترنت اشیاء در خدمت چیست؟

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

33,441 کیلوبایت

تعداد صفحات

427

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.zip