ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تأكيد بر «مهاجران افغاني در ايران»

10.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تأكيد بر «مهاجران افغاني در ايران»:افغانستان، كشوري كه سالها عرصه رقابت قدرتهاي مختلف بوده است به دنبال دخالتهاي جهاني و تحت تأثير اوضاع داخلي اين كشور، پديده مهاجرت مردم به خارج از كشور بصورت بسيار حادّي رخ داد. از سال1352به

توضیحات

خرید ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تأكيد بر «مهاجران افغاني در ايران» دانلود

مقدمه:افغانستان، كشوري كه سالها عرصه رقابت قدرتهاي مختلف بوده است به دنبال دخالتهاي جهاني و تحت تأثير اوضاع داخلي اين كشور، پديده مهاجرت مردم به  خارج از كشور بصورت بسيار حادّي رخ داد.از سال1352به بعد به دنبال كودتاي سردار محمد داوود عليه ظاهرشاه و متعاقب آن كودتاي نورمحمدتركي رهبر حزب خلق عليه داوود در سال1357، ايران يكي از كشورهاي پذيراي مهاجران افغاني گرديد. اين مهاجران، بسرعت وارد ايران شده ودر مناطق مختلف روستايي وشهري سكونت گزيده وبا جمعيت ايراني در اين مناطق مراودات گوناگون اقتصادي برقرار نمودند.در ابتدا تصور مي شد كه دوران اقامت آنان در ايران كوتاه باشد، ليكن به جهت استمرار نابسامانيهاي سياسي و ركود و توقف رشد اقتصادي در آن كشور، مهاجران در ايران ماندگار شدند وطولاني شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگي مراودات بين مهاجران وجمعيت ايراني گرديد.تعداد مهاجرين افغاني در بعضي سالها به بيش از 8/2 ميليون نفر رسيد (نظري تاج آبادي، 1369، ص164). عليرغم اين وضع، سرشماريهاي كشور نه تنها بخش اندكي از آنان را مورد سرشماري قرار داد، بلكه حتي براي اين افراد نيز ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي واجتماعي را منتشر ننمود. از اينرو شناخت خصوصيات جمعيتي و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي آنان و به همان ترتيب تعلّقات قومي، مذهبي و سياسي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.اين مقاله مي خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوري شده،  درسال 1380، تا آنجا كه مقدور است ويژگيهاي فوق را مورد بحث وبررسي  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعي درباره آنها بدست آورد. فهرست مطالب:چكيده مقدمهضرورت واهميت موضوعهدف تحقيقنگاهي گذرا به اوضاع جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي افغانستانالف )  جغرافياي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي كشور افغانستان:1. جغرافياي طبيعي افغانستان 2. ساختار اجتماعي و قبيله اي افغانستان اوضاع اقتصادي افغانستان ب) تحولات تاريخي افغانستان تحولات افغانستان در قرن بيستمعلل گرايش مهاجرين افغاني به پاكستان و ايرانيافته هاي تحقيقالف ـ ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي.ويژگيهاي جمعيتيـ توزيع جمعيت مهاجران خارجيتوزيع نسبي مهاجران خارجي به تفكيك گروههاي سنينسبت جنسي مهاجران خارجي توزيع نسبي خانوارهاي مهاجران خارجي برحسب ابعاد آنبعد خانوار مهاجران خارجيتوزيع مهاجران خارجي بر حسب محل تولدتوزيع نسبي مهاجران خارجي در بخشهاي مختلف اقتصاديوضعيت مسكن مهاجران خارجيـ ويژگيهاي اجتماعيميزان تحصيلات مهاجران خارجينوع مذهب مهاجران خارجيمهاجران افغاني بر حسب قوميت- اطلاعات تكميلينحوه ورود مهاجران خارجيروند ماندگاري يا بازگشت مهاجران خارجيآخرين اطلاع از وضعيت مهاجران افغاني در ايرانبه گفته مدير كل امور اتباع بيگانه و مهاجرين خارجينتيجه گيريتوصيه ها و پيشنهاداتفهرست منابع

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

219 کیلوبایت

تعداد صفحات

29

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc