فایل word رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان

70.000 تومان

فایل word فصل دوم پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان با منابع به روز

توضیحات

خرید فایل word رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان دانلود

فایل word  فصل دوم پایان نامه  رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان با منابع به روزفهرست مطالب

2-1تعهد سازمانی:

مقدمه:

2-1-1- ضرورت توجه به تعهد سازمانی:

2-1-2 تعهد سازمانی:

2-1-3- مفهوم تعهد سازمانی:

2-1-4-تعهد عاطفی:

2-1-5-تعهد مستمر:

2-1-6- تعهد هنجاري يا تکليفي (هنجار تعهد
سازماني):

2-1-7-دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهد
سازمانی:

2-1-8تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی:

2-1-9-الگوهای
چندبعدی تعهد سازمان:

2-1-11-شیوه های تقویت تعهد کارکنان:

2-1-11-1-خلق ایدئولوژی آرمان مشترک:

2-1-11-2-استخدام مبتنی بر ارزش ها:

2-1-11-3-جهت گیری آموزشی و ارزشی:

2-1-11-4-انتخاب رهبری مناسب:

2-1-12-کیفیت خدمات:

2-1-13-افراد:

2-1-14-تخصص:

2-1-15- دانش و مهارت:

2-1-16- کارآیی:

2-1-17- اثربخشی:

2-1-18- محیط:

2-1-19-تعهد و پایبندی:

2-1-20-مسولیت و اختیار:

بخش دوم.

2-2 عملکرد.

2-2-1- تعریف عملکرد:

2-2-2- تعریف مفهومی عملکرد:

2-2-3- قضایای کلی عملکرد:

2-2-4- چرایی عملکرد و چگونگی مواجهه با
آن:

2-2-5- چیستی و چرایی عملکرد ضعیف و چگونگی
مواجهه با آن:

2-2-5-1- چیستی عملکرد ضعیف:

2-2-5-2- چرایی عملکرد ضعیف:

2-2-5-3- چگونگی مواجهه با عملکرد ضعیف:

2-2-6- مدیریت عملکرد در سطح فرد:

2-2-6-1- خاستگاه و پیشینه مدیریت عملکرد
در سطح فردی:

2-2-6-2- تفاوت مدیریت عملکرد و ارزیابی
عملکرد:

2-2-7- مدیریت عملکرد در سطح تیم:

2-2-7-1- چیستی مدیریت عملکرد در سطح تیم:

2-2-7-2- معیارها در مدیریت عملکرد تیم:

2-2-8-1- خاستگاه و پیشینه مدیریت عملکرد
در سطح سازمان:

2-2-8-2- تعریف مفهومی مدیریت عملکرد در
سطح سازمان:

2-2-8-3- چرایی مدیریت عملکرد در سطح سازمان:

2-2-8-4- معیارها در مدیریت عملکرد سازمان:

2-2-8-5- سنجه ها به مثابه ابزاری برای
شفاف سازی استراتژی:

2-2-8-6- سنجه ها به مثابه ابزاری برای
تبیین و درونی سازی استراتژی‌ها:

2-2-8-7- سنجه ها به مثابه ابزاری برای
به چالش درآوردن استراتژی:

2-2-9- ارتباطات:

2-2-10-ساختار سازمانی:

2-2-11تمرکز:

2-2-12حیطه نظارت:

2-2-13-رسمیت:

2-2-14-پیچیدگی:

2-2-16-صحت:

2-2-17-اقتصادی بودن:

2-2-18- دقت:

2-2-19- سرعت:

2-2-20-سطح تحصیلات:

2-2-21- همکاران:

2-2–22 مهارت:

2-2-23 سابقه خدمت:

2-2-24-میزان غیبت در کار:

2-2-25- جابجایی در کار(ترک خدمت):

2-2-26-روحیه:

2-2-27- بازخور:

2-2-28-مدیریت دانش:

2-2-29-تکنولوژی:

2-2-30-فرهنگ سازمانی:

2-2-31- سیستم:

2-2-33-هماهنگی:

2-2-34- گروه:

نمودار2-2-1-رابطه بین چرخه مدیریت عملکردبا
مدیریت منابع انسانی:

2-2-35- عامل انسانی:

2-2-36-کارآفرینی:

2-2-37-نوآوری:

2-2-38- برنامه ریزی:

2-2-39- سازماندهی:

2-2-40-توسعه شایستگی کارکنان:

2-2-41 نقش مدیریت عملکرددر موقعیت استراتژیک
سازمان:

2-2-42 عوامل موثر بر عملکرد کارکنان:

2-2-42-1 استعداد:

2-2-42-2 منابع:

2-2-42-3 انگیزه:

2-2-42-4 هدف:

2-2-42-5 پشتکار:

2-2-42-6 فرصت:

2-2-42-7 دانش و مهارت:

2-2-43- بهره وری:

بخش سوم.

2-3 پیشینه پژوهش:

2-3-1- مقدمه:

2-3-2 تحقیقات داخلی و خارجی:

 

 

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

150 کیلوبایت

تعداد صفحات

69

فرمت فایل اصلی

docx

فرمت فایل دانلودی

.docx