طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

15.000 تومان

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب:امروزه مسئله اشتغال جوانان يا بكار گيري نيروي كار بخش فعال وخلاق جامعه كه از مهم ترين عوامل توسعه به شمار ميرود از بزرگترين دغدغه هاي فكري كار گزاران ومسئولين مملكتي واز پيچيده ترين موضوعات تحقيقي پژهش گران ومحققان مي باشد ، مسئله اشتغال جونان وپيدا كردن

توضیحات

خرید طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب دانلود

مقدمه :امروزه مسئله اشتغال جوانان يا بكار گيري نيروي كار بخش فعال وخلاق جامعه كه از مهم ترين عوامل توسعه به شمار ميرود از بزرگترين دغدغه هاي فكري كار گزاران ومسئولين مملكتي واز پيچيده ترين موضوعات تحقيقي پژهش گران ومحققان مي باشد ، مسئله اشتغال جونان وپيدا كردن روشهاي جذب آنها بطوري كه هم معضل بيكاري حل شود وهم با افزايش توليدات داخلي و توسعه صنعت راهي بسوي مطرح شدن در بازارهاي بين المللي و دستيابي به تكنولوژي روز دنيا پيدا كنيمكه از مهمترين موضوعات سمينار ها وگردهمايي ها ميباشدواين قضيه تا انجا اهميت پيدا كرده است كه همگان وجود بالا بودن در صد بيكاري ولزوم پيدا كردن راهكارهايي براي استفاده بهينه از نيروي انساني را وظايف دولت ودست اندر كاران مملكتي بشمار مي اورند وعدم توسعه يافتگي در بخش صنعت وتكنولوژي وقرار گرفتن در رديف كشورهاي جهان سوم را به نحوي بامسئله اشتغال جوانانمربوط ميدانند ايجاد اشتغال براي جوانان از جهات گوناگون براي دولت وجامعه حائز اهميت است ومواجهه اصولي با مشكل بيكاري نسل جوان ، چه از نظر ملي كه در قانون اساسي تامين شرايط وامكانات كار براي همه مورد تاكيد قرار گرفته است وچه از احاظ امنيت اجتماعي كه لازمه ان برخورداري همه افراد ازامكان اشتغال وتلاش براي تامين معاش مي باشدوچه از ديدگاه بسيج نيروهاي انساني توانمند وعلاقه مند به سازندگي واباداني كشور ، در مسير توسعه اقتصادي قابل تامل وشايان توجه است وسالهاست كه اين موضوع مهم مد نظر مسئولان وبرنامه ريزان كشور است واساسي ترين جنبه هاي آن در معرض چاره انديشي و تصميم گيري قرار دارد. علاوه بر ان كشور براي ايجاد شغل وفراهم ساختن فرصت هاي اشتغال جديد از شرايط مسائد وامكانات بلقوه فراواني برخوردار است . تنوع اقليمي و وفور زمينهاي قابل احيا و وجود لنواع معادن وثروتهاي طبيعي جويندگان شغل را ازدسترسي به منابع لازم مطمئن مي سازد وحضور انبوه نيروهاي انساني متخصص ومبتكر مسئوليت پذير، كه نبود انها يكي از مشكلات مهم كشور هاي در حال توسعه استمكمل نحيط مساعد طبيعي ميباشددر اين شرايط تدارك منابع مورد نياز وبرنامه ريزي مناسب جهت بهره گيري از مجوعهامكانات موجود در صدر اقدامات ضروري براي ايجاد اشتغال قرار مي گيرد رويكردي كه همه ساله موضوع شماري از تبصره هاي قانون بودجه كل كشور استوبخش قابل ملاحظه اي از اعتبارات پيش بييني شده در تبصره هاي موصوف به بخش تعاون اختصاص ميابد اگر موقعيت وامكانات بخش تعاون در قبال مسئله اشتغال جوانان بخوبي مورد استفاده قرار گيرد ، تاحد زيادي به رفع اين مشكل كمك خواهد كردومسلما هر يك از انواع تعاوني ها در اين باره نقش اساسي برعهده دارند وتوان بالقوه آنها براي جذب نيروها ي جوان بسيار بارزش وچاره ساز است فهرست مطالب:محاسبه نقطه سر به سرمحاسبة كارمزد وامجدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلاتمحاسبه دوره برگشت سرمايهسود ويژه قبل از كسر مالياتهزينه فروش و ادارياستهلاكسرمايه در گردشحقوق و دستمزدهزينه نگهداري و تعميراتهزينه هاي جاريهزينه هاي قبل از بهره برداريتاسيسات اداريتاسيسات

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

177 کیلوبایت

تعداد صفحات

17

فرمت فایل اصلی

PDF

فرمت فایل دانلودی

.zip