سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل (در سال تحصيلي 85-1384)

پایان نامه سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل (در سال تحصيلي 85-1384) ؛ مقدمه: دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده‌اي كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقا

توضیحات

خرید سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل (در سال تحصيلي 85-1384) دانلود

مقدمه:دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده‌اي كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است.همانطور كه مي‌دانيم جوانان در مقطع پيش دانشگاهي تلاش زيادي براي ورود به دانشگاه مي‌كنند و شايد بتوان گفت كه يكي از آمال و آرزوهاي جوانان امروزي ورود به دانشگاه مي‌باشد با ورود جواناني كه با اميد و آرزو به دانشگاه راه يافته‌اند اگر تلاش كنيم كه رضايتمندي اين دانشجويان تازه وارد را بطور نسبي فراهم كنيم مي‌توان انتظار داشت كه اين دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل تعهد داشته بيشتري نسبت به شغل ، زندگي، ديگران درآينده داشته باشند زيرا زمانيكه افراد تعهد داشته باشند ديگر رشوه خواري، رياكاري، دروغ‌گويي براي رسيدن به اهداف خوب يا بد، فقر فرهنگي ، بي سوادي جوانان تحصيل كرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظريه تسري Spill-over Theory رضايت از يك بخش از زندگي بروي رضايت از بخشهاي ديگر زندگي مؤثر است. فهرست مطالب:فصل اول    1كليات پژوهش    11/1 مقدمه:    22/1 طرح مساله:    33/1 اهميت و ضرورت تحقيق    54/1 اهداف تحقيق    7فصل دوم    8مباني نظري تحقيق    81/2 تعريف رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسي    92/2- پيشينه تحقيق    11ا1/ 2/2 -بيشينه پژوهش هاي داخلي    122/ 2/2- نقد و بررسي پيشينه هاي داخلي    273/2/2- پيشينيه پژوهش هاي خارجي:    274/ 2/2 نقد وبررسي پيشينه‌هاي خارجي    393/2 مباني نظري تحقيق    401/ 3/2  نظريه تسري(spill over theory)    412/ 3/2  نظريه هدف گذاري «ادوين لاك» E.A.lock    423/ 3/2 نظريه مبادله    434/3/2 نظريه نيازها    454/2 چهارچوب نظري تحقيق    485/2 مدل تئوريكي تحقيق:    50فصل سوم    51روش تحقيق    513/1 مقدمه    522/3روش تحقيق:    531/2/3: پرسش آغازي:    542/2/3 مطالعات مقدماتي و اكتشافي:    543/2/3 طرح نظري مسئله تحقيق:    554/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوريك:    575/2/3 تبدل نظريه ها به فرضيه ها:    576/2/3 تعريف عملياتي متغيرها و يافتن معرفهاي مناسب براي سنجش آنها:    597/2/3 تهيه پرسشنامه براي سنجش متغيرها    618/2/3 آزمون مقدماتي    663/3 جامعه آماري    671 /3/3حجم نمونه:    67فصل چهارم    71يافته‌هاي پژوهش    71*تحليل جداول توزيع فراواني    72جدول و نمودار 1-4 : توزيع پاسخگويان برحسب جنس    73جدول و نمودار 2-4: توزيع پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي    74جدول و نمودار 3-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت شغلي    75جدول و نمودار 4-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل     76جدول و نمودار 5-4: توزيع پاسخگويان برحسب شهر محل سكونت     77جدول و نمودار 6-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات مادر    78جدول و نمودار 7-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل مادر     79جدول و نمودار 8-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات پدر    80جدول و نمودار 9-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل پدر    81جدول و نمودار 10-4: توزيع پاسخگويان برحسب نوع مالكيت منزل    82جدول و نمودار 11-4: توزيع پاسخگويان برحسب سن    83جدول و نمودار 12-4: توزيع پاسخگويان برحسب معدل    84جدول و نمودار 13-4: توزيع پاسخگويان برحسب ترم    85جدول و نمودار 14-4: توزيع پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده    86جدول و نمودار 15-4: توزيع پاسخگويان برحسب درآمد خانواده    87*تحليل جداول توزيع فراواني و نمودار ميانگين براي متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مربوطه     88 جدول و نمودار 16-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص تسلط به درس    89جدول و نمودار 17-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مسئوليت پذيري90جدول و نمودار 18-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص ايجاد انگيزه    91جدول و نمودار 19-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مقررات آموزشي    92جدول و نمودار 20-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از تحصيل    93جدول و نمودار 21-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص اميداوري به آينده شغلي    95جدول و نمودار 22-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص احترام به دانشجو    96جدول و نمودار 23-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص عدالت در سطح دانشگاه    97جدول و نمودار 24-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رسيدن به هدف    98جدول و نمودار 25-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از زندگي    99*تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي مستقل مربوطه    100جدول  26-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و اميدواري به آينده شغلي    101جدول  27-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و احترام به دانشجو    102جدول  28-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و عدالت در سطح دانشگاه    103جدول  29-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رسيدن به هدف    104جدول  30-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رضايت از زندگي    105*تحليل رابطه متغير وابسته « رضايت از تحصيل » با متغيرهاي زمينه‌اي دو مقوله‌اي    106جدول 31-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و جنس    107جدول 32-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و مقطع تحصيلي    108جدول 33-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت شغلي    109جدول 34-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شهر محل سكونت     110تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي زمينه‌اي چند مقوله‌اي    111جدول 35-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و رشته تحصيلي     112جدول 36-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت تاهل    114جدول 37-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات مادر    115جدول 38-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل مادر    116جدول 39-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات پدر    117جدول 40-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل پدر118جدول 41-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و نوع مالكيت منزل    119فصل پنجم    120خلاصه و نتيجه گيري    120منابع و ماخذ    128پرسشنامه     130  

 
دانلود

برچسب ها:
سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان تحصيل (در سال تحصيلي 1384)

سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل (در سال تحصيلي 85-1384)

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

993 کیلوبایت

تعداد صفحات

177

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc