تحقیق در مورد مفهوم مدیریت ارشد و حمایتهای آن

15.000 تومان

دانلود تحقیق در مورد مفهوم مدیریت ارشد و حمایتهای آن:

توضیحات

خرید تحقیق در مورد مفهوم مدیریت ارشد و حمایتهای آن دانلود

مقدمه:تکامل سیستم هاي اطلاعاتی در منابع استراتژیک سازمانی با توانایی شکل دادن به استراتژي هاي کسب و کار و تأثیر آن بر موفقیت سیستم هاي اطلاعاتی با تغییر در نقش رهبري، ساختار سازمانی و فرآیند مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی رابطه دارد. مبانی نظري اخیر نیاز به همکاري بین مدیریت ارشد و مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی در توسعه ي زیرساخت هاي تکنولوژي اطلاعات و مدیریت فرآیند سیستم هاي اطلاعاتی را تبیین می کند. انتظار می رود که هماهنگی با سیستم هاي اطلاعاتی در بافت استراتژي هاي کسب و کار سازمان تسهیل یابد. براي هماهنگی مناسب سیستم هاي اطلاعاتی و مدیریت کسب و کار، سازمان ها باید بر رهنمودها و راهنمایی هاي مدیریت ارشد متکی باشند. این سطح از حمایت مدیریت ارشد به عنوان یک عامل کلیدي جهت تسهیل همگامی و هماهنگی استراتژي کسب و کار و استراتژي عملکردي سیستم هاي اطلاعاتی شناخته شده است .حمایت مدیریت ارشد از سیستم هاي اطلاعاتی به میزان درك مدیریت ارشد از اهمیت کارکرد سیستم هاي اطلاعاتی و میزان مشارکت آن ها در فعالیت هاي سیستم اطلاعاتی بر می گردد. حمایت هاي مدیریت ارشد، بسیاري از فعالیت¬هاي عملیاتی و استراتژیک مدیریت فناوري اطلاعات را تسهیل می کند. این فعالیت ها شامل: مذاکرات، برنامه ریزي سیستم هاي اطلاعاتی، مدیریت پروژه و وظایفی شبیه به آن است. حمایت مدیریت ارشد به صورت مفهومی بر عملکرد سیستم هاي اطلاعاتی تأثیرگزار است. راگونتان و همکارانش (1989) بر تأثیر حمایت مدیریت ارشد روي برنامه ریزي سیستم هاي اطلاعاتی موفق، تأکید دارند. سطوح بالاتر حمایت مدیریت ارشد از طریق ایجاد یک چارچوب حمایتی براي سیستم¬هاي اطلاعاتی سازمان تأثیر غیرمستقیمی را بر موفقیت سیستم هاي اطلاعاتی دارند. در چارچوب یک سیستم اطلاعاتی، اپلیگیت و همکارانش (2003) بیان کردند که مدیریت ارشد دو مسئولیت جداگانه در زمینه ي ارتباط با سیستم هاي اطلاعاتی دارند. اول مسئولیت آن ها، توسعه ساختار عملکرد سیستم هاي اطلاعاتی در سازمان و دومین مسئولیت آنها شامل حمایت از مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی در هنگام برنامه ریزي، کنترل و تصمیم گیري در مورد تأثیر عملیاتی وظایف سیستم هاي اطلاعاتی می باشد که این امر در یک سیستم دو سطحی از حمایت مدیریت ارائه می شود. این مفهوم سازي دو سطحی تأثیر حمایت مدیریت ارشد تحت چارچوب مشخصی قرار دارد. این چارچوب تأثیر مستقیم و غیر مستقیم حمایت مدیریت ارشد را بر عملکرد سیستم هاي اطلاعاتی به تصویر می کشد. سطح اول، “جایگاه سازمانی سیستم هاي اطلاعاتی” را بیان می کند، که به مرزهاي مسائل سیستم هاي اطلاعاتی در سراسر چارچوب سازمانی بر می گردد. سطح دوم که با عنوان “مسائل مدیریتی سیستم هاي اطلاعاتی” است، بر مسائل خاص سیستم هاي اطلاعاتی از قبیل کاربردها و کنترل سیستم هاي اطلاعاتی متمرکز شده است. حمایت مدیریت ارشد ارتباط بین این دو سطح است و در نهایت باعث افزایش عملکردهاي سیستم هاي اطلاعاتی از طریق تأثیرش در این سطوح می شود فهرست مطالب:مدیریت ارشد                                مفهوم مدیریت ارشد و حمایتهای آن      مدیریت ارشد و مشارکت در اداره امور سازمان     يكپارچگي رفتاري تيم مديريت ارشدمنابع

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

93 کیلوبایت

تعداد صفحات

12

فرمت فایل اصلی

docx

فرمت فایل دانلودی

.docx