تحقیق در مورد بررسي ميزان شيوع عفونت سل در پرسنل بهداشتي

12.000 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسي ميزان شيوع عفونت سل در پرسنل بهداشتي:اين يك مطالعة توصيفي- مشاهده ايي است كه بر روي 100 نفر از پرسنل بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي انجام شده است. شركت كنندگان ابتدا پاسخ نامه ايي شامل سؤالات دموگرافيك، سال استخدام، شغل، محل كار، سابقة واكسيناسيون BCG ، تماس با بيمار مبتلا

توضیحات

خرید تحقیق در مورد بررسي ميزان شيوع عفونت سل در پرسنل بهداشتي دانلود

مقدمه:اين يك مطالعة توصيفي- مشاهده ايي است كه بر روي 100 نفر از پرسنل بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي انجام شده است. شركت كنندگان ابتدا پاسخ نامه ايي شامل سؤالات دموگرافيك، سال استخدام، شغل، محل كار، سابقة واكسيناسيون BCG ، تماس با بيمار مبتلا به سل فعال ريوي در خارج از بيمارستان، ابتلا قبلي به عفونت سل، ابتلا به ايدز و بيماري هاي سركوب كنندة ايمنی و استفاده از ماسك در هنگام ورود به اتاق بيماران مسلول و ملزم كردن بيمار به استفاده از ماسك را كامل كردند و سپس با حذف افرادي كه سابقة ابتلا به سل يا تماس یا فرد ملول  يا ابتلا به ايدز را داشتند براي ساير شركت كنندگان با در نظر گرفتن TST پاية همة آن ها كه صفر بود يك TST مجدد انجام شد و نتايج ثبت گرديد و سپس داده ها با سيستم آماري SPSS و آزمون آماري كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و جهت تعيين ريسك انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ريوي اسمير مثبت در طي سال 1386 از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گرديد.فهرست مطالب:چكيدهسابقه و هدف: روش بررسي:يافته ها:نتيجه:مقدمه و بررسی متون:تشخيص سلاپيدميولوژي سل:تشخيص مناطق با ريسك بالاي انتقال TB در يك بيمارستان-1سنجش شيوع سل در بين HCWS با استفاده از TST.2-سنجش شيوع ايدز در بين HCWS.دادن آموزش هاي لازم در زمينة انتقال سل به HCWS : دادن آموزش لازم در مورد آداب سرفه كردن به بيماراننطارت بر وضعيت كلينيك ها و درمانگاه هاي بيمارستان: تشخيص سريع بيماران مبتلا به سل و شروع هر چه سريع تر درمان براي آن هانظارت بر اتاق هاي ايزولة بيماران: بيشينة تحقيق:تعريف واژه ها:فصل دوم:نوع مطالعهجمعيت هدفجمعيت مورد مطالعهInclusion CritriaExclusion Critriaروش نمونه گيريروش آمار تحليلي روش گردآوري اطلاعاتاهداف تحليلي: پرسشنامه

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

218 کیلوبایت

تعداد صفحات

73

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc