تحقیق درمورد نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات

9.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات :امروزه هيچ كشوري در انزواي كامل زندگي نمي كند. جايگاه تجارت بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تا به جايي اهميت يافته است كه اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلي نام مي برند (1). از ابزارهاي تسهيل گر تجارت در

توضیحات

خرید تحقیق درمورد نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات دانلود

مقدمه:امروزه هيچ كشوري در انزواي كامل زندگي نمي كند. جايگاه تجارت بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تا به جايي اهميت يافته است كه اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلي نام مي برند (1). از ابزارهاي تسهيل گر تجارت در شرايط كنوني نيز توجه به تجارت الكترونيك و همچنين بهره گيري از خدمات نقطه تجاري است. در حال حاضر، تلاش گسترده اي در سطح جهان به خصوص از طـرف كشورهاي در حال توسعه جهت بهـــره گيري از مزاياي نقطه تجاري در جهت بهبود كارايي تجاريموسسات كوچك و متوسط كشور خود در جريان است.در ايران نيز بانگاهي به سياست گذاريها از گذشته تاكنون، متوجه حركت تدريجي از رويكرد درون گرايي (سياست جايگزيني صادرات) به نگرش برونگرايي و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بين المللـــــي مي شويم. باتوجه به اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، ضرورت توجه به نقش موسسات كوچك و متوسط در روند آينده كشور برجستـه تر مي شود. همچنين باتوجه به تاكيد برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله كشور براي توسعـه صادرات غيرنفتي لزوم بهره گيري از ابزارهاي نوين تجارت همچون تجارت الكترونيـك بيش از پيش احساس مــي گردد. راهكار توسعه نقطـه تجاري بــــه عنوان ابزاري براي ايجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات كشور از طريق موسسات كوچك و متوسط راهكار مناسبي است كه در برنامه چهارم توسعه كشور نيز توسعه آن پيش بيني شده استفهرست مطالب:چكيدهمقدمهآشنايي با نقطه تجاريتعريف نقطه تجارياهداف و مزاياي نقطه تجاري: ساختار كلي يك نقطه تجـــاري 1 – خدمات اطلاعاتي : 2 – خدمات تسهيلاتي: 3 – خدمات معاملاتي اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه اقتصاديخدمات فعلي نقطه تجاري ايران (20خدمات ارائه نشده در نقطه تجاري ايران: نقش نقطه تجاري ايران در رفع موانع و مشكلات صادرات: مشكلات درون سازمانيمشكلات برون سازمانينتيجه گيريمنابع و ماخذ

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

111 کیلوبایت

تعداد صفحات

17

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc