تحقیق درمورد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

10.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوراز ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.

توضیحات

خرید تحقیق درمورد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور دانلود

آشنايي با سازمانسازمان مديريت و برنامه ريزي کشوراز ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف- سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي عمراني و لزوم تهيه برنامه هايي براي رشد اقتصادي و اجتماعي کشوردر سال 1316 هجري شمسي شوراي اقتصادي تشکيل شد. در 17 فروردين سال 1325 به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتي به نام هيات تهيه نقشه اصلاحي و عمراني کشور تشکيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوي اين هيات در مرداد ماه سال 1325 تصويب کرد؛ براي رسيدگي به برنامه هاي ارائه شده از سوي وزارتخانه ها هيات جديدي به نام هيات عالي برنامه تشکيل شود. هيات عالي برنامه در سال 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمراني کشوررا تهيه و به مجلس وقت ارائه کرد. در اين لايحه براي نخستين بار باتوجه به لزوم جلوگيري از ايجاد اصطکاک بين سازمان هايي که عمليات مشابه انجام مي دهند از سويي و لزوم تحول اقتصادي کشور از سوي ديگر پيشنهاد مي شود اجراي برنامه از طريق همکاري بين دواير دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت از يک طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد. به اين ترتيب در مهر ماه 1327 اداره اي به نام اداره دفتر کل برنامه تاسيس مي شود که بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده مي شود. درنهايت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود مي آيد. با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامي بودجه به آن “سازمان برنامه و بودجه ” ناميده مي شود. ب- سازمان امور اداري و استخدامي کشور در سال 1334 شمسي اداره کل طبقه بندي مشاغل وابسته به وزارت دارايي به وجودآمد که هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان کشوري و به طور کلي اجراي اصل حقوق مساوي براي کار مساوي در محدوده نظام طبقه بندي مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوري تغيير نام يافت و ازوزارت دارايي منتزع و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فکر تجديد نظر در مقررات استخدامي و ايجاد مرکزي براي نظارت امور استخدامي کشور روزبه روز قوت بيشتري مي گرفت تا اينکه در سال1340شوراي عالي اداري کشور به وجود آمد و کار تدوين قانون استخدام کشوري را از سر گرفت. شوراي عالي اداري با بررسي کليه قوانين و مقررات استخدامي کشور و بررسي ومقايسه مقررات استخدامي کشور با چندين کشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتي لايحه استخدام کشوري را تهيه کرد. اين لايحه پس از بررسي و تجديد نظر در هيات رئيسه شوراي عالي اداري کشور و کميسيون منتخب در هيات دولت و کميسيون استخدام مجلس شوراي ملي در تاريخ 31/3/1345 در يازده فصل به تصويب رسيد. به موجب اين قانون شوراي عالي اداري جاي خود را به سازماني تحت عنوان سازمان امور اداري و استخدامي کشور داد. فهرست مطالب:آشنايي با سازمانالف- سازمان برنامه و بودجه ب- سازمان امور اداري و استخدامي کشور تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيشينه ساختار تشکيلاتي الف- معاونت ها ب- شورا ها و هيات هاي وابسته ج- سازمان ها مراکز و واحدهاي وابسته تاریخچه سازمان مدیریت  و برنامه ریزی :شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی  :1 – معاون بودجه ونظارت 2- معاون آمار و اطلاعات  3- معاون هماهنگی و برنامه ریزی  شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی  :بودجه :مراحل بودجه :نياز به بودجه ريزي در سازمانها سازمانها به سه دليل عمده به بودجه ريزي نيازمندند:مشکلات  نظام بودجه ريزي متداول تعاریف : بودجه بندی عملیاتی : قیمت تمام شده در طرح اهداف بودجه ریزی عملیاتی: بودجه بندیاهداف و الزامات: شفاف سازي ارتباط بودجه با اهداف عملياتي كنترل بهره وري توسعه اختيارات و تسهيل عمليات مالي  رشد سالانه مبناي بخشنامه بودجه راهبردها محتوي: شناسايي برنامه ها… شناسايي فعاليت ها… بودجه بندي عملياتي

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

147 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc