تحقیق درمورد ریشه تفکر در روانشناسی

15.000 تومان

دانلود تحقیق در مورد ریشه تفکر در روانشناسی: اصطلاح «تفكر» از جمله اصطلاحات يا مفاهيم كليدي در فرهنگ و ادبيات روانشناسي است كه تقريباً همه مردم، اعم از كوچك و بزرگ يا با سواد و بي سواد آن را به كار مي‌برند و بسياري نيز آن را با اهميت قلمداد كرده و يكي از ويژگي‌هاي آدمي مي‌دانند، طوري كه گاهي انسان

توضیحات

خرید تحقیق درمورد ریشه تفکر در روانشناسی دانلود

مقدمه: اصطلاح «تفكر»  از جمله اصطلاحات يا مفاهيم كليدي در فرهنگ و ادبيات روانشناسي است كه تقريباً همه مردم، اعم از كوچك و بزرگ يا با سواد و بي سواد آن را به كار مي‌برند و بسياري نيز آن را با اهميت قلمداد كرده و يكي از ويژگي‌هاي آدمي مي‌دانند، طوري كه گاهي انسان را «حيوان متفكر» تعريف كرده‌اند (ارسطو، 1650).روانشناسان در اين كه تفكر ريشه حل مساله و خلاقيت است، يعني بايد بتوانيبيانديشيم يا بتوانيم مسائل را حل كنيم يا خلاقيتي نشان دهيم، اتفاق نظر دارند. تمامي دانش‌آموزان و دانشجويان نيز نياز دارند، به طور روشن بيانديشند و نظام‌هاي تربيتي هم متعهدند كه دانش‌آموزان را در فراگيري تفكر راهنمايي كنند.آنچه در زندگي براي ما اتفاق مي‌افتد، نه تنها به ميزان درست انديشيدن، بلكه به چگونگي تفكر ما نيز مربوط است. همينطور يكي از اصول اساسي روانشناسي تربيتي معاصر اين است كه سطح انديشيدن دانش‌آموزان، به عنوان يكي از مهمترين پيش‌بيني كننده‌هاي موفقيت آنها در مدرسه قلمداد مي‌شود.رابرت استرنبرگ  (1994)، شيوه‌هاي متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان «سبك‌هاي تفكر»  نام‌گذاري كرده است. به نظر او، شيوه‌هاي تفكر به عنوان شيوه‌هاي ترجيح داده شده در بكارگيري استعدادها تعريف مي‌شود. از نظر وي، سبك تفكر، روش رجحان يافته تفكر است. البته سبك تفكر يك توانايي نيست، بلكه به چگونگي استفاده فرد از توانايي‌هايش اشاره داردفهرست مطالب:مقدمهبيان مسئلهضرورت و اهميت تحقيقاهداف پژوهشهدف كلياهداف خاصفرضيه‌هاتعاريف و اصطلاحات و واژه‌هاتعاريف نظريسبك تفكر قانونگذارسبك تفكر اجراييسبك تفكر قضاوتگررويكرد يادگيريپيشرفت تحصيليتعريف عملياتيسبك‌هاي تفكر: رويكرد يادگيريپيشرفت تحصيليالف) مرور مباني نظريتفكر چيست؟انواع تفكر1- تفكر منطقيويژگي افراد داراي تفكر منطقي راه‌كارهايي براي پرورش تفكر منطقيمراحل تفكر انتقاديويژگي افراد داراي تفكر انتقاديراه‌هاي پرورش تفكر انتقادي3- تفكر خلاقمراحل تفكر خلاقانواع تفكر خلاقپرورش تفكراقدامات عمليسبك تفكرسبك‌هاي شناختيانواع سبك‌هاانواع سبك‌هاي تفكرسبك‌هاي تفكر هريسون و برامسونسبك‌هاي تفكر رابرت جي و استرنبرگ1- سبك تفكر قانون‌گذار2- سبك تفكر اجرايي: 3- سبك تفكر قضاوتگر4- سبك تفكر كلي‌نگر5- سبك تفكر جزيي نگر6- سبك تفكر درون‌گرا7- سبك تفكر برون گرا: 8- سبك تفكر محافظه‌كار9- آزاد‌انديش: 10- سبك تفكر جرگه سالار11- تفكر ناسالار: 12- سبك تفكر فرد سالار13- سبك تفكر پاپور سالاراصول سبك‌هاي تفكررابطه سبك‌هاي تفكر و شيوه‌هاي تفكرمتغيرهاي مؤثر در شكل گيري سبكهاي تفكرفرهنگجنسيتسبك‌هاي تفكر والدينمدرسه و شغلب) مرور پيشينه پژوهشي سبك‌هاي تفكرنظريه يادگيرييادگيري به عنوان يك فرايند، نظريه يادگيريروند جاري در نظريه‌هاي يادگيريچگونه يادگيري در نتيجه رشد تغيير مي‌كند؟نظريه‌هاي زيستي: نظريه روان‌تحليلي: نظريه رفتارگراياننظريه‌هاي مبتني بر زمينه (بين فرهنگينظريه ساختار گرايي: يادگيري اكتشافي «نظريه برونرانگيزش و يادگيريعوامل انگيزشانگيزش دروني  و انگيزش بيروني نظريه انتظار X ارزش اتيكنسوننظريه يادگيري اجتماعي راترنظريه سبك اسنادي واينرنظريه دوئك درباره تحول شايستگيآموزشگاه گوتنبرگ (دانشكده گوتنبرگ)نقش تفاوت‌هاي فردي در رويكرد‌هاي يادگيرينوع پژوهشجامعه آماريروش نمونه‌گيريابزارهاي پژوهشپرسشنامه سبك‌هاي تفكراعتبار و روائي پرسشنامه سبك‌هاي تفكرپرسش‌نامه فرآيند مطالعهروش نمره گذاري پرسشنامه فرآيند مطالعه با رويكرد يادگيريروش تجزيه و تحليل داده‌هاتوصيف آماري داده‌هااستنباط آماري داده‌هابحث و نتيجه گيري3-1- بين سبك تفكر اجرايي دانش‌آموزان با پيشرفت تحصيلي آنان رابطه وجود دارد.1-2- بين رويكرد عميق و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد2-2- بين رويكرد سطحي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد1-3- بين رويكرد عميق و تفكر قانوني رابطه وجود دارد2-3- بين رويكرد عميق و تفكر اجرايي رابطه وجود دارد3-3- بين رويكرد عميق و تفكر قضايي رابطه وجود دارد4-3- بين رويكرد سطحي و تفكر قانوني رابطه وجود دارد6-3- بين رويكرد سطحي و تفكر قضايي رابطه وجود داردپيشنهادات پژوهشپيشنهادات كاربرديپيشنهادات براي پژوهش‌هاي بعدي

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

463 کیلوبایت

تعداد صفحات

116

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc