تحقیق درمورد دستور العمل ایمنی و کار ریخته گری

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد دستور العمل ایمنی و کار ریخته گری:ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از LP ، روي برج پاتيل گردان : ـاپراتور دريچه كشويي بايد از وسايل ايمني فردي استفاده نمايد. ـاپراتور دريچه كشوئي‌بايد جهت استقرار صحيح پاتيل روي گردان ، جرثقيل را با دقت راهنمايي نمايد.

توضیحات

خرید تحقیق درمورد دستور العمل ایمنی و کار ریخته گری دانلود

مقدمه  :1ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از LP ، روي برج پاتيل گردان :ـاپراتور دريچه كشويي بايد از وسايل ايمني فردي استفاده نمايد.ـاپراتور دريچه كشوئي‌بايد جهت استقرار صحيح پاتيل روي گردان ، جرثقيل را با دقت راهنمايي نمايد.ـ اپراتور دريچه كشوئي بايد از لغزنده نبودن Walk way اطمينان حاصل نمايد .ـ اپراتور دريچه كشوئي بايد از عمودي بودن و استقرار صحيح پاتيل روي برج گردان اطمينان حاصل نما يد .2ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري :ـ كليه اپراتور هاي شاخه بايد مجهز به وسايل ايمني فردي باشند .ـ جهت جلو گيري از برخود تا نديشكار ، قبل از حركت بايد مسير حركت و ريل ها به طور كامل بازرسي شود .ـ از قرار گرفتن در مسير حركت تانديشكار بايد خودداري كرد . 3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري :ـ جهت جلو گيري از بر خورد پاتيل ، بايد مسير حركت پاتيل توسط اپراتور بر ج گردان به دقت بازرسي شود.ـ قبل از چرخاندن پاتيل ، كليه افراد بايد از چرخش آن مطلع شوند . 4ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري : ـ اپراتور دريچه كشويي بايد حتماً از ماسك ضد تشعشع و كلاه ايمني و لباس نسوز ، كفش ايمني استفاده نمايد . ـ اپراتور دريچه كشويي بايد از استقرار صحيح پاتيل در موقعيت ريخته گري اطمينان پيدا كند . 5ـ دستورالعمل باز كردن استكاني پاتيل در شرايط اضطراري : ـ اپراتور دريچه كشويي بايد ساير افراد را از چرخش مجدد برج پاتيل گردان مطلع سازد . ـ از عدم نشتي اكسيژن در مسير فلكسي بل و دسته لانس اكسيژن اطمينان حاصل شود .  جهت اطلاع ساير افراد واحدي جهت عدم تردد در زير پاتيل بايد آجير محلي به صدا در آيد . ـ اپراتور دريچه كشويي پس از باز شدن استكاني و شروع جريان ذوب ، جهت جلوگيري از پاشش زياد ذوب حتماً بايد با تنظيم دريچه كشويي ، شدت جريان ذوب را حدالمكان كاهش دهد . ـ كليه افراد در هنگام چرخش پاتيل بايد از مسير حركت پاتيل (ناوداني اضطراري) دور شوند . ـ اپراتور دريچه كشويي بايد سريعاً پاتيل را در موقعيت صحيح ريخته گري مستقر نمايد . فهرست مطالب:مقدمه  :1ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از LP ، روي برج پاتيل گردان :2ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري :3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري :4ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري : 5ـ دستورالعمل باز كردن استكاني پاتيل در شرايط اضطراري : 6ـ دستورالعمل دما و نمونه گيري : 7ـ دستورالعمل راه اندازي شاخه ها :8ـ دستورالعمل آماده سازي قالبها :9ـ دستورالعمل آماده سازي تانديش :10ـ دستورالعمل انتقال تانديش مصرفي واحد ريخته گري به قسمت تعمير تانديش :11ـ دستورالعمل انتقال تانديش از قسمت تانديش به واحد ريخته گري و استقرار آن روي تانديش كار :12ـ دستورالعمل تعويض قالب :13ـ دستورالعمل انتقال اسكرابهاي داخل ظرف ضايعات به بخش ضايعات :14ـ دستورالعمل برش شمش با مشعل دستي :15ـ نكات زيست محيطي :آماده سازي قالبهاي ريخته گريبازرسيهاي فني نكات ايمني رعايت نكات زير در هنگام آماده سازي قالبها الزامي است :عمليات آماده سازي تانديش جهت شروع ريخته گري پيشگرم تانديش در حالت اتومات در حالت دستي الف) شرايط عادي :ب) شرايط اضطراري :بازرسي هاي فنينكات ايمني عمليات ريخته گري 1ـ كنترل مقدماتي تجهيزات عمومي الف) اتاق كنترل اصلي :ب) قرار دادن دامي بار :ج) سكونسهاي اتوماتيك قرار گرفتن دامي بار :2ـ كنترل مقدماتي تجهيزات عمومي سطح ريخته گري :3ـ كنترل هاي شروع ريخته گري (تمام نشان دهنده هاي Consent to Cast روي HMI بايد سبز باشند .)4ـ ريخته گري :الف) سيكل عملكرد پاتيل و تانديش :ب) شروع ريخته گري :ج) راه اندازي شاخه ها :د) بررسي هاي لازم در سطح ريخته گري در زمان ريخته گري :5ـ نمونه گيري جهت آناليز شيميايي :6ـ بررسي هاي اتاق كنترل در زمان ريخته گري :7ـ پايان ريخته گري :شاخه ها طبق مراحل زير بسته شوند :ج) اقدامات مورد نياز در شرايط غير نرمال :1ـ توقفات ناشي از برق :2ـ قطع آب خنك كننده مدار اوليه :3ـ فشار هواي فشرده آمادگي ندارد (Consent to cast در  HMI) :4ـ مشكل جدا شدن دامي بار :5ـ تجهيزات بالابرنده شمش ها :6ـ مشكلات بستر خنك كننده :نكات ايمني رعايت نكات ايمني زير قبل از شروع ريخته گري و در انتهاي آن الزامي است :عيوب ريخته گري 1ـ عيوب سطحي :تركهاي طولي لبه (كناري) :تركهاي سطحي طولي :تركهاي عرضي لبه اي (كناري) :تركهاي عرضي سطحي :حفره طولي :حفره عرضي :تراوش :پوسته اي شدن :پوشش كاري :خطوط متناوب :ديواره كاذب :12ـ1ـ حركت به طرف جلو :13ـ1ـ توقف ريخته گري (كمربند) :14ـ1ـ پاشش :15ـ1ـ كثافات :16ـ1ـ ناخالصيهاي سرباره :17ـ1ـ خراشيدگي سطحي :18ـ1ـ مك ها :19ـ1ـ روزنه هاي سوزني :2ـ عيوب داخلي :1ـ2ـ تركهاي ستاره اي شكل :2ـ2ـ تركهاي زاويه اي :3ـ2ـ عيوب مركزي :3- عيوب هندسي :

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

276 کیلوبایت

تعداد صفحات

43

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc