تحقیق درمورد تأثير بدرفتاري والدین بر عزت نفس

22.500 تومان

دانلود تحقیق درمورد تأثير بدرفتاري والدین بر عزت نفس دانش آموزان:هدف از پژو.هش حاضر ، مطالعه تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقيق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بين 4 مدرسه راهنمايي شهرستان ايلام که بطور تصادفي انتخابشده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودن

توضیحات

خرید تحقیق درمورد تأثير بدرفتاري والدین بر عزت نفس دانلود

چكيده:هدف از پژو.هش حاضر ، مطالعه تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقيق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بين 4 مدرسه راهنمايي شهرستان ايلام که بطور تصادفي انتخابشده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنيها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاري والدين را همزمان تكميل دردند. بررسي هايي که در ارتباط با هدف اين تلاش تحقيقي بود نتايجي بدست داده است ده عبارتند از:« الف( ضريب همبستگي بين بدرفتاري والدين و عزت نفس دوددان0.1 معني دار بوده است. -» کل نمونه 0/27 است ده در سطح 0.1 معنی دار بوده است.ب( ضريب همبستگي بين بدرفتاري والدين و عزت نفس در بين دخترها 0.245 است که در سطح 0.5معني دار بوده است. ج( ضريب همبستگي بين بدرفتاري والدين و عزت نفس در بين پسرها0.56 بوده است که در سطح1% معني دار بوده است. -د( تفاوت تأثير بدرفتاري والدين بر پسرها و دخترها بوسيله آزمون t بررسي شدکه نشان داد ميانگين تأثير بدرفتاري والدين بر پسرها بيشتر از دخترهاست اين تفاوت در سطح 0.1 معني دار بوده است. ه( تفاوت ميانگين هاي عزت نفس در دختران و پسران معني دار نيست.فهرست مطالب:فهرست جداولچكيدهفصل اول:كلياتمقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت مسئلهاهداف تحقيقسؤالات و فرضيات تحقيقروش انجام تحقيقتعريف واژه ها و اصطلاحاتفصل دوم: ادبيات تحقيقمقدمهالف: پيشينه نظري تحقيقعزت نفس بالا ، عزت نفس پايينب :تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايرانفصل سوم: روش تحقيقتأثير بدرفتاري بر عزت نفسعنوانصفحهمقدمهروش تحقيقجامعه و نمونهروش نمونه گيريابزار اندازه گيريچگونگي گردآوري داده هاروش آماريفصل چهارم: يافته ها و نتايج تحقيقمقدمهيافته هافصل پنجم: بحث يافته ها و تجزيه و تحليل داده هامحدوديت هاي تحقيقپيشنهادات تحقيقفهرست منابع و ضمائمضميمه الف : جداول نمرات هر دو گروه1 جدول نمرات خام آزمودني هاي پسر -2 جدول نمرات خام آزمودني هاي دختر -تأثير بدرفتاري بر عزت نفسعنوانصفحهفهرست منابعضميمه ب: پرسشنامه ها1 پرسشنامه بدرفتاري فيدل -2 پرسشنامه عزت نفس جنيس فيلد -تأثير بدرفتاري بر عزت نفسفهرست جداول1 جدول تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس -2 جدول تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دخترها -1 جدول تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس پسرها -4 تفاوت ميانگين بدرفتاري والدين پسر و دختر -تأثير بدرفتاري بر عزت نفس

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

484 کیلوبایت

تعداد صفحات

64

فرمت فایل اصلی

PDF

فرمت فایل دانلودی

.pdf