تحقیق درمورد بررسی متغیرها در علوم اجتماعی

9.900 تومان

دانلود تحقیق درمورد بررسی متغیرها در علوم اجتماعی:متغيرها از مهمترين مباحث در تحقيقات اجتماعي ـ انساني مي باشند. هدف شناخت علت يا عوامل پيدائي يا تغيير موضوع مورد تحقيق است و چون اين عوامل تغيير پذيرند و قابل سنجش، آنان را متغير مي خوانيم . در نهايت بايد بتوانيم هم انواع متغيرها رابشناسيم ، هم آنكه

توضیحات

خرید تحقیق درمورد بررسی متغیرها در علوم اجتماعی دانلود

مقدمه:متغيرها از مهمترين مباحث در تحقيقات اجتماعي ـ انساني مي باشند. هدف شناخت علت يا عوامل پيدائي يا تغيير موضوع مورد تحقيق است و چون اين عوامل تغيير پذيرند و قابل سنجش، آنان را متغير مي خوانيم . در نهايت بايد بتوانيم هم انواع متغيرها رابشناسيم ، هم آنكه روابط آنهار ا با يكديگر شناسايي كنيم. همچنين ، ميزان تأثير يك متغير بر متغير ديگر را مورد سنجش قرار دهيم و اندازه گيري كنيم.بايد روابط يكسويه بين متغيرها را از روابط متقابل و دوسويه تميز دهيم و شبكه متغيرها را كه باهم ، ضمن تأثير متقابل بر يكديگر ، بر پديده هاي ديگر اثر مي نهند، بازشناسي نمائيم.فهرست مطالب:تعريف :‌ويژگيها:1ـ سنجش پذير بودن :‌2ـ تغيير پذير بودن :‌انواع متغيرها:1ـ‌متغيرهاي اسمي : 2ـ متغيرهاي ترتيبي :3ـ متغيرهاي مستقل :‌4ـ متغيرهاي وابسته ،‌تابع يا غير مستقل : در مورد روابط بين متغيرهاي مستقل و تابع چن اصل را بايد متذكر شويم :5ـ متغيرهاي كنترل :‌6ـ متغيرهاي كنترل شده :‌7ـ متغيرهاي واسط يا متداخل :8ـ متغيرهاي دروني و متغيرهاي بيروني :‌9ـ متغيرهاي منفرد :‌10ـ متغيرهاي پيوسته و مجزا :11ـ متغيرهاي تصنعي :‌12 ـ متغيرهاي الگوئي :‌راهيابي انگيزشي ،‌سه شكل يا شيوه مي باشد:الف ـ شيوه شناختي : ب ـ شيوه نيازنگري :پ ـ شيوه ارزيابي :‌الف ـ التهاب ـ آرامش :ب ـ‌خود نگري ـ جمع نگري :‌پ ـ عام ـ‌ خاص : ث ـ ماهيت منتسب ـ نتيجه عمل :‌ت ـ محدوديت و تعين ـ وسعت و عدم تعين :‌ابزاري ـ هدف نهايي :‌منابع و مآخذ:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

306 کیلوبایت

تعداد صفحات

19

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc