بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد تاثیر سبک رهبری بر رضایتمندی شغلی کارکنان:از آنجا كه امروزه مديريت نقش بسزايي را در اداره فعاليتها و زندگي اجتماعي بشر ايفا مي نمايد ، به مدد اين توانمندي است كه مأموريتها و اهداف سازمان تحقق مي يابد و از امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانائيها و استعداد انسانها از قوه به فع

توضیحات

خرید بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی دانلود

مقدمه:از آنجا كه امروزه مديريت نقش بسزايي را در اداره فعاليتها و زندگي اجتماعي بشر ايفا مي نمايد ، به مدد اين توانمندي است كه مأموريتها و اهداف سازمان تحقق مي يابد و از امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانائيها و استعداد انسانها از قوه به فعل در مي آيد . مديران در انجام وظايف خود فرآيندي را دنبال مي كنند كه شامل اجزايي چون برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و كنترل ، انگيزش ، ارتباطات ، هدايت و تصميم گيري است . مجموعه اين فعاليتهاست كه مديريت را شكل مي دهد و هماهنگي و ميل به اهداف سازمان را ميسر مي سازد. مديريت مستلزم پديد آوردن و نگهداري محيطي است كه در آن افراد با هم و به صورت گروه در دستيابي به هدفهاي مشترك تلاش و كوشش وا مي دارد .مدير در نقش رهبري مي توان سبكهاي مختلف رفتاري را با كاركنان داشته باشد . رضايت كاركنان از شغل خويش و ارزشيابي صحيح از عملكرد افراد حائز اهميت است . مديران لازم است تا استعداد و توانايي كاركنان مؤسسه خود را با انتخاب سبك مناسب رهبري به سوي بازدهي بالا سوق دهند . مديران روشهاي متفاوتي در اداره سازمانهاي خود دارند . هر يك مي كوشند تا با كمترين هزينه در حداقل زمان بهترين بهره از امكانات موجود ببرند و كارايي و اثربخشي سازمان را حد ممكن بهينه سازند اما چرا تعدادي از مديران موفق و تعدادي ناموفق هستند . مديراني كه علاوه بر داشتن استعداد ذاتي ، اصول رايج در مديريت و تكنولوژي روز را فرا گرفته و خود را هماهنگ با زمان پيش برد ، احتمال موفقيتشان زيادتر از مديـراني خواهد بود كه بهره گيري از امكانات آموزش مديريت بخواهند به پيش بتازند . اطلاع و آگاهي از روشـها و سبكهاي رهبـري سازمان به منظور شناسـايي و تأثيـر آن بر رضايت شغلي كاركنان مي تواند گامي مؤثر در جهت ارتقاء و بهبود بهره وري پژوهشکده مهندسي جهاد كشاورزي تهران باشد .نوع برخورد مناسب مديران سبب ايجاد روحيه قوي در كاركنان مي شود و ميزان خشنودي آنها را در كار و حرفه بالا مي برد . طبيعتاً اين روحية بالا و اين ميزان خشنودي در كار كاركنان تأثير بسزايي دارد و موجب دلگرمي آنها مي شود و در نتيجه سبب مي گردد كه كاركنان با جديت بيشتري فعاليت نماينـد . مسلماً اين امـر باعث توسعه اقتـصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشور خواهد شد . كارائـي و رضايت شغـلي در هر سازمان مورد توجه است هـر فرد وقتي وارد سازمان مي شود با مجموعه اي از خواسته ها و نيازها ، تجربيات گذشته كه بر روي هم انتظارات شغلي او را مي آفرينند به كار مي پردازد و انتظار دارد اشتغال ، نيازها و توقعات او را برآورده سازد و براي او نهايت رضايت را تأمين نمايد خشنودي و يا رضايت شغلي مجموعه اي از احساسها و نگرشهاي مثبت است كه فرد با آن به كار خود مي نگرد و عوامل بسياري در آن مؤثر مي باشد . از بين عوامل گوناگون سعي بر آن داريم كه تأثير سبك هاي رهبري مديران برميزان خشنودي كاركنان را مشخص نمائيم . فهرست مطالب:چکیده فصل اولموضوع  تحقيق 1- مقدمه: تعريف موضوع و بيان مساله2- هدف و اهميت تحقيق2-1- رهبري2-2- ويژگيهاي رهبر2-3- عمده صفات رهبر3- سبك‌هاي عمده رهبري4- رهبري معنوي5- شبكه مديريت (رهبري)6- رهبران موفق7- رهبران فرهمند يا خلاق8- فرضيه هاي تحقيقمحدوديت هاي تحقيق :9- تعريف نظري اصطلاحات تحقيق 9-1- رضايت شغلي :9-2-   سبک رهبري :9-3- کار مندان پژوهشکده مهندسي جهاد كشاورزي تهران :10- تعريف عملياتي اصطلاحات  10-1- رضايت شغلي10-2- سبک رهبريفصل دوممروري بر ادبيات تحقيقآغاز مدیریتبخش اول ـ رضايت شغليالف- كارهايي كه به اصطلاح هماوردطلب هستند :ب- يكسا ني حقوق و مزاياج ـ شرايط مناسب كاري د ـ همكاران مساعده ـ تناسب شغل با فرد مطالعه رسمي رضايت شغلي :متغييرهاي شخصيتي و رضايت شغلي :  الف ـ سن (Age)ب ـ جنس (Sex)ج ـ سطح تحصيلات شيوه ابراز نارضايي كاركنان :بخش دوم : رهبري مديريت و فرآيندهاي آنتعريف رهبريانتخاب و انتصاب رهبران و سرپرستاننظریه های رفتار رهبریالف ـ نظريه هاي خصوصيات فردي رهبري :ب ـ نظريه هاي رفتار رهبري :سيستم هاي مديريت ليكرت                                                 تئوری سبک مديريت :                                                                           1-8-2- سبک مديريت وظيفه مدار: 2-8-2- سبک مديريت رابطه مدار :نظريه اقتضائی در مديريت :الف- سبک آمرانه : ب- سبک متقاعد کننده :ج- سبک مشارکتی :د- سبک تعويضی :نظريه مسير ـ هدف تئوري موقعيتي هرسي بلانچارد (تئوري سيكل زندگي )نظریه دو عاملی انگیزش- بهداشت( هرزبرگ) نظریه ی X و نظریه ی Y: مک گرگورتحقيقات رهبري دانشگاههای ايالت اوهايو :تحقيقات رهبري دانشگاه ميشيگان 1 ـ كارمند مداري (Employee Orientation )  :2 ـ توليد مداري (Production Orientation ) :تبيين ويژگي‌هاي مديران از ديدگاه حضرت علي (ع) در نهج‌البلاغه        1 – خصوصيات و معيارهاي تخصصي 1-1- علم و دانش 1-2- تجربه كاري 1-3- حسن تدبير 1-4- سعه صدر 1-5- شايستگي و كفايت 1-6- نظم و انضباط 1-7- حسن سابقه 1-8- داشتن پشتكار و دوري از تنبلي 1-9- تند ذهني و داشتن حافظه قوي 1-10- پاكي و صلاحيت خانوادگي 1-11- داشتن قدرت تشخيص و تجزيه و تحليل 1-12- آينده نگري1-14- قدرت و توانايي 1-15- استقامت در برابر مشكلات 1-16- قاطعيت 1-17- شجاعت2- خصوصيات و معيارهاي ارزشي 2-1- سخاوت 2-2- وفاداري 2-3- تواضع و فروتني 2-4- تسلط بر خشم 2-5- عدالت و انصاف 2-6- گشاده‌رويي 2-7- ميانه روي در درشتي و نرمي 2-8- امانتداري2-9- رفق و مدارا 2-10- عنايت به كاركنان 2-11- صبر و بردباري2-12- طرد سخن چين 2-13- طرد چاپلوس 2-14- خوش‌بيني نسبت به ديگران 2-15- عيب‌پوشي و پرهيز از عيب جويي 3- معیارهای مکتبی (خبر گزاری فارس ,اردیبهشت 1386)تئوري رهبري علي(ع)رضایت شغلي کارکنان              تاثیر سن بر سبک های رهبری و رفتار میرانبررسي رابطه‌ي بين سبك رهبري مديران با رضايت شغلي معلمان بررسي تاثير سبك هاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار بر رضايت شغلي كاركنان شركت هاي توزيع برق استان تهرانرابطه سبک رهبري با رضايت شغلي معلمان ورزش زنسبك هاي رهبري مديران و ارتباط آن با رضايت شغلي كاركنان پرستاري نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمانشیوه های ایجاد انگیزه در کارکنانشناخت مباني مديريت تغييرفصل سومروش تحقيق روش تحقيقجامعه آمارينمونه آماريروش نمونه گيريمتغيرهاي تحقيق متغيرهاي كنترل روش سنجش متغيرهاروش جمع آوري داده ها و اطلاعات قابليت روايي و پايائي پرسشنامه الف ـ بررسي روايي ( Validity )اندازه گیری خشنودی شغلیب ـ بررسي پايائي پرسشنامه)   ( Reliability تدابیر تامین اعتبار آزمایش فصل چهارمیافته های تحقیقفصل پنجمنتيجه گيري فهرست منابعمنابع فارسیمنابع انگلیسیپیوست ها

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

566 کیلوبایت

تعداد صفحات

136

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc